نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

نماهنگ اسطوره هاى تاريخ در مازندران | شهيد

نماهنگ اسطوره هاى تاريخ در مازندران | شهيد "ولى الله محمدى"

اسطوره هاى تاريخ كارى از معاونت فرهنگى بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مازندران است كه به گزيده اى از وصيت نامه شهيد «ولى الله محمدى» مى پردازد.
نماهنگ اسطوره‌هاى تاريخ در مازندران | شهيد

نماهنگ اسطوره‌هاى تاريخ در مازندران | شهيد "يزدان حداد"

نوید شاهد - اسطوره هاى تاريخ كارى از معاونت فرهنگى بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مازندران است كه به گزيده اى از وصيت نامه شهيد «يزدان حداد» مى پردازد.
نماهنگ اسطوره هاى تاريخ در مازندران | شهيد

نماهنگ اسطوره هاى تاريخ در مازندران | شهيد "محمدحسن عليجان زاده"

نويدشاهد - اسطوره هاى تاريخ كارى از معاونت فرهنگى بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مازندران است كه به گزيده اى از وصيت نامه شهيد «محمدحسن عليجان زاده» مى پردازد.
نماهنگ اسطوره هاى تاريخ در مازندران | شهيد

نماهنگ اسطوره هاى تاريخ در مازندران | شهيد "يوسف مهدوى"

نوید شاهد - اسطوره‌هاى تاريخ، كارى از معاونت فرهنگى بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مازندران است كه به گزيده‌اى از وصيت‌نامه شهيد "يوسف مهدوى" مى‌پردازد.
نماهنگ اسطوره هاى تاريخ در مازندران | شهيد

نماهنگ اسطوره هاى تاريخ در مازندران | شهيد "جواد نوراللهى"

نوید شاهد - اسطوره هاى تاريخ كارى از معاونت فرهنگى بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مازندران است كه به گزيده اى از وصيت نامه شهيد "جواد نوراللهى" مى پردازد.
نماهنگ اسطوره هاى تاريخ در مازندران | شهيد

نماهنگ اسطوره هاى تاريخ در مازندران | شهيد "مجيد خالقى"

اسطوره هاى تاريخ كارى از معاونت فرهنگى بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مازندران است كه به گزيده اى از وصيت نامه شهيد «مجيد خالقى» مى پردازد.