نوید شاهد | پایگاه فرهنگ شهادت

طبقات اجتماع از نظر اديان مختلف

طبقات اجتماع از نظر اديان مختلف

وجود اختلاف طبقاتی بر هرمبنايی كه باشد، يكی از مهم ترين عوامل ظلم و بی عدالتی و حقكشی است و در طول تاريخ بشر، چه بسيار مردمی محروم و ستمديده در برابر طبقه ای مرفه و غرق درعيش و نوش و قدرت و ثروت وجود داشته اند، و ريشه ي اين اختلاف را در نظام اجتماعی و يا فلسفه و عقايد خاص آنان می توان پيدا كرد. و ما اينك اين مسئله را از ديدگاه مذهبی مورد مطالعه قرارمی دهيم :
عقيده به «خدا» در اديان مختلف

عقيده به «خدا» در اديان مختلف

البته در اديان آسمانی خدايی كه به پيغمبران، وحی فرستاده و مردم را به پرستش و معرفت خويش برانگيخته است، هميشه خدای يگانه، خالق و مدبّر كل عالم بوده و از هر گونه شرك و تجسم و تصورات افسانه ای به دور بوده است. اما متأسفانه...
تأثیر متقابل شعر پایداری ایران و افغانستان

تأثیر متقابل شعر پایداری ایران و افغانستان

این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی می کوشد، بخشی از تأثیرات متقابل شعر پایداری ایران و افغانستان را بررسی نماید.
جلوه‎های پایداری در شعر بیداری اسلامی

جلوه‎های پایداری در شعر بیداری اسلامی

این پژوهش سعی‌دارد مهم‎ترین جلوه‎های پایداری در شعر بیداری اسلامی را بر اساس کتاب ـ بررسی‌کند
زنان، اُسوه‌های پایداری در دو رمان باکثیر و حسین فتّاحی

زنان، اُسوه‌های پایداری در دو رمان باکثیر و حسین فتّاحی

در این مقاله با استفاده از مکتب­ آمریکایی ادبیّات تطبیقی و روش توصیفی- تحلیلی با تکیه بر رمان«سیره شجاع» باکثیر و «عشق سالهای جنگ» حسین فتّاحی به تحلیل مقاومت­ های زنان مبارز و پایدار وتأثیرعشق در این پایداری به ویژه «سمیّه و نرگس» می پردازد.
تصویرهای ادبی در شعر عاشورایی معاصر

تصویرهای ادبی در شعر عاشورایی معاصر

در این مقاله، نخست به معرفی و تحلیل تصویر و انواع آن و اثرگذاری عاشورا از آغاز شعر دری تاکنون اشاره می شود و سپس به تصویرهای ادبی در شعر عاشورایی معاصر و نتیجه مقاله می پردازیم.
۱