نوید شاهد| پایگاه فرهنگ شهادت

بازتاب شگرد بلاغی کنایه در عرصۀ «فرهنگ جبهه»

بازتاب شگرد بلاغی کنایه در عرصۀ «فرهنگ جبهه»

در محیط نظامی و درعین حال معنوی جبهه های نبرد ایران و عراق در جنگ تحمیلی هشت ساله، به موجب وضعیت خاص آن و حاکم بودن روحیۀ انقلابی و دفاع از ارز شها و دستاوردهای انقلاب اسلامی در میدان گاه آرام و گاه پر تب وتاب دفاع مقدّس، زمینه ی استفاده از هنر و ادبیات و توجّه به کارکردهای ادبی زبان گفتار و نوشتار در تمام ابعاد و صحنه های دفاع، فراهم بود و به همین سبب موجبات به کارگیری سرمایۀ ادبی موجود ونیز آفرینش و خلاّقیّت ادبی و پیدایش شعرها یا شعرگونه ها، نوشته های ادبی، معناسازی، اصطلاحات، و ترکیبات فراوانی با مبنای ادبی فراهم گشت و باعث بروز ذوق ادبی رزمندگان در بسیاری از عرصه های دفاع گردید
تحلیل داستان «دا » به صورت روساخت و ژرف ساخت

تحلیل داستان «دا » به صورت روساخت و ژرف ساخت

ادبیات دفاع مقدس، به عنوان سندی گرانبها، علاوه بر اینکه می تواند یکی از مشخص ترین وجوه ثبت تاریخ باشد، می تواند برای نزدیک نمودن قصه جنگ با فضای واقعی مورداستفاده قرارگرفته و یکی از بهترین روش های حفظ، انتقال و روایت فرهنگ ملی، ازجمله فرهنگ ایثار شهادت و پایداری باشد
فرامتن اندیشگی (ایدئولوژی) و جلوه های آن در شعر سال های دفاع مقدس

فرامتن اندیشگی (ایدئولوژی) و جلوه های آن در شعر سال های دفاع مقدس

شعر دفاع مقدّس به عنوان یک جریان ادبی معاصر که حول یک رویداد تاریخی سیاسی شکل گرفته است؛ شعری فرامتن محور به حساب می آید. یکی از فرامتن های مؤثر در شکل گیری این جریان، فرامتن اندیشگی (ایدئولوژی) است که در سطح انگاره ای (زمینه های محتوایی، فکری و فلسفی) آثار جلوه گر شده است.
بررسی میزان بازنمایی نقش زنان درترویج فرهنگ پایداری ومقاومت

بررسی میزان بازنمایی نقش زنان درترویج فرهنگ پایداری ومقاومت

آنچه در مقاله حاضر موردنظر است، بررسی میزان بازنمایی نقش زنان در ترویج فرهنگ پایداری و مقاومت در کتب آمادگی دفاعی دوره متوسطه با روش تحلیل محتوا است. نتایج حاکی از این است که در کتاب آمادگی دفاعی دوم متوسطه در متن کتاب مؤلفه فرهنگسازی به میزان 44 درصد شده است و مؤلفه ایثار و گذشت در هر سه بخش متن و تصویر و فعالیت پرداخته شده است
گفتمان امام حسین (ع)و گفتمان پایداری

گفتمان امام حسین (ع)و گفتمان پایداری

در این مقاله با تحلیل محتوای کیفی اشعار صادق آهنگران و غلا مرضا کویتی پور و نشانه شناسی عکس های رزمندگان دوران جنگ به تبیین تاثیر گفتمان امام حسین (ع) برگفتمان رزمندگان پرداخته شده است.
بررسی بن مایه های اجتماعی ادبیات پایداری در اشعار عباس باقری

بررسی بن مایه های اجتماعی ادبیات پایداری در اشعار عباس باقری

در این پژوهش که باهدف شناخت هرچه بهتر ویژگی های شعر پایداری کشورمان صورت رفته است، تلاش شده تا به شیوه توصیفی تحلیلی مجموعه اشعار عباس باقری از منظر بن مایه های اجتماعی ادبیات پایداری بررسی شود
۱