نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

کرامات شهدا/ خون تازه معشوق

کرامات شهدا/ خون تازه معشوق

نوید شاهد- خاطره ای از آقای حمید نژاد در مورد شهیدی که جسد او بعد از 9 سال سالم مانده بود، به طوریکه حتی از سرش که به دلیل اصابت ترکش سوراخ شده بود خون به داخل قبر چکیده شد.
کرامات شهدا/ آگاه از غیب

کرامات شهدا/ آگاه از غیب

نوید شاهد - خاطره ای از مهراد راهداری در مورد یک جانباز شیمیایی که از آینده خبر داد و شیمیایی شدن خودش و شهید شدن تعدادی از دوستانش در اثر یک حمله شیمیایی را مدتی قبل خبرداد.
کرامات شهدا- معراج روحانی

کرامات شهدا- معراج روحانی

نوید شاهد- خاطره ای از حمید شفیعی در مورد دو شهیدی که تاریخ پیدا شدن پیکرشان را در خواب معین کردند.
کرامات شهدا - چشم باطن

کرامات شهدا - چشم باطن

نوید شاهد - خاطره ای از علی نجیب زاده در مورد شهیدی که با چشمان بسته ناشی از جراحات شیمیایی؛ مادر خود را که از فرسنگها دورتر آمده بود؛ می دید و صدا کرد.
کرامات شهدا - رویای صادقه

کرامات شهدا - رویای صادقه

نوید شاهد -رویای صادقه عنوان خاطره ای است از علی نجیب زاده در مورد یکی از دوستان شهیدش که از فرسنگها فاصله از اهواز از جزئیات اتفاقات پست نگهبانی در خط مقدم جبهه باخبر بود.
کرامات شهدا - غائب حاضر

کرامات شهدا - غائب حاضر

نوید شاهد - غائب حاضر عنوان خاطره ای است از محمد هادی یوسف اللهی در مورد برادر شهیدش که در زمان حیات آمدن او به عیادتش را می دید و پس از شهادت نیز در خواب از آینده خبر می داد.