نوید شاهد | فرهنگ ایثار و شهادت

نهضت جنگل در آیینه پژوهشهای منتشره

نهضت جنگل در آیینه پژوهشهای منتشره

نهضت جنگل در روزگار خود و در آن برهه حساس و از جنگ جهانی اول به این سو مهم ترین, والاترین و ژرف ترین تلاشی بود که برای بازیابی مشروطه پیشرفت و رهایی کشور از زیر سلطه بیگانگان شکل گرفت.

روش‌های مؤثرالگودهي به نوجوانان و جوانان جامعه از فرهنگ ایثار و شهادت

هدف اين تحقيق تعيين روش‌هاي مؤثر الگودهي والگوگيري به نوجوانان و جوانان از فرهنگ ايثار و شهادت، از نظر دانش آموزان سوم راهنمايي و سوم دبيرستان (نوجوانان)، دانشجويان (جوانان)، ايثارگران، مسؤلان فرهنگي و نقش سازمان‌هاي مختلف فرهنگي . . .